OVK-besiktning – OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och denna ska göras regelbundet i de allra flesta byggnader. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och denna ska göras regelbundet i de allra flesta byggnader. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. OVK ska bland annat göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vart tredje eller sjätte år.

Kontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som exempelvis av oss på Bälinge Ventilation. Vi kan också komma med förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Genom att utföra regelbunden OVK bidrar man också till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, vilket bland annat innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

 Entreprenad
 Montage/installation
 Bostadsventilation
 Service/underhåll
 Flödesmätning/injustering
 OVK-besiktning