PERSONUPPGIFTSPOLICY

Bälinge Ventilation AB (”Bolaget”) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi  behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med stor hänsyn till din personliga integritet. Därför har Bolaget antagit  en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina  personuppgifter.

1. Vem behandlar dina personuppgifter?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna
personuppgiftspolicy.

2. Vilka uppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dem?

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt: Information som du delger oss. Information som du delger oss
1) när du ingår avtal med oss, eller
2) i din kommunikation med oss. Informationen inkluderar namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer,
betalningsuppgifter, IP-nummer, sessioncookies samt övriga uppgifter du lämnar till oss.

Information insamlad från tredje man. Vi samlar information om dig från tredje man som har samlat in uppgifterna med  ditt medgivande eller som med annan laglig grund kan dela uppgifterna med oss. Dessa tredje män varierar från tid till  tid och kan inkludera din arbetsgivare samt andra tredje män med vilka du har givit kontaktuppgifter till. Informationen kan inkludera demografisk information samt telefonnummer och annan kontaktinformation.

3. Hur behandlar vi dina personuppgifter och hur länge

Behandling och ändamål Rättslig grund Gallringstid
a. För att utföra vår tjänst.
Vi kan använda dina personuppgifter för att
tillhandahålla våra tjänster till dig, för att
kommunicera med dig via e-post eller telefon
(inklusive för marknadsföringsändamål), för
att lagra vår kommunikation.
Avtal, intresseavvägning. Uppgifterna behandlas under en
tid om tre (3) år från dagen för
tjänstens upphörande, eller den tid
som påkallas av tjänstens natur.
b. För att bokföra och fakturera.
Vi kan använda dina personuppgifter för att
fakturera, ta betalt för och redovisa våra ekonomiska uppgifter.
Avtal, rättslig förpliktelse. Uppgifterna behandlas under en tid
om sju (7) år från dagen de bokfördes, enligt bokföringslagen.
c. För att administrera rekrytering.
Vi kan använda dina personuppgifter för att
administrera och handlägga ansökningar om
anställning, granska CV, personligt brev,
referenser, betyg och intyg samt för att kommunicera med dig och för lagringsändamål.
Intresseavvägning,
samtycke.
Uppgifterna behandlas under en
tid om sex (6) månader från att
den utlysta tjänsten tillsats. om du
har lämnat samtycke behandlas
uppgifterna under en tid om två (2)
år räknat från den dag då samtycke
lämnats.
d. För att utveckla vår tjänst.
Vi kan använda dina personuppgifter för
att förbättra vår tjänst genom att dela uppgifterna till leverantörer av IT-utveckling
samt marknadsföringstjänster.
Avtal, intresseavvägning. Uppgifterna behandlas under en
tid om tre (3) år från dagen för
tjänstens upphörande, eller den tid
som påkallas av tjänstens natur.
e. För att tillförsäkra säker och
effektiv användning av vår hemsida.
Vi lagrar en textfil (en cookie) i din webbläsare
för att samla in information om användandet
av vår webbplats dels under tiden för besöket
(sessioncookie), dels för att tala om vad som
är nytt sedan du besökte sidan sist (cookie).
Samtycke. Uppgifterna behandlas under tiden
för ditt besök på vår webbplats
(sessioncookies). Övriga cookies
sparas till dess du raderar dem från
din webbläsare.
f. Vid lagstadgad förpliktelse eller vid tvist.
Vi kan använda dina personuppgifter för att
utreda eller bemöta rättsliga anspråk eller
tvister relaterat till ditt användande av vår
tjänst eller vårt avtalsförhållande i övrigt,
samt i övrigt i enlighet med lagstadgade
förpliktelser.
Avtal, rättslig förpliktelse
och intresseavvägning
Uppgifterna behandlas under en
tid om tre (3) år från dagen för
tjänstens upphörande, eller den tid
som påkallas av tjänstens natur.

4. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

IT-leverantörer. Vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våran tjänst, särskilt vad  gäller programmering och utveckling av tjänsten.

Marknadsföringspartners. Vi kan dela särskilda, begränsade, personuppgifter, såsom information om dina telefon- enheter, med marknadsföringspartners i syfta att uträtta och optimera kampanjer och för att effektivisera marknads- föringsstrategier, under alla omständigheter endast för Bolaget räkning.

Myndigheter och rättsväsende. Vi kan dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att  uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god  tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att  undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.

Köpare av vår verksamhet. Vi kan dela dina personuppgifter om vi säljer, eller för förhandlingar om att sälja, vår verk- samhet till en köpare eller en potentiell köpare.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till utomstående då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, eller (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

5. Vilka rättigheter har du?

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal.

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för åter-kallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde.

Du äger rätt att:
– begära (registerutdrag), det vill säga information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa,
– få de personuppgifter som du lämnat till Bolaget överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
– att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller, under speciella omständigheter, raderade,
– invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
– att återkalla samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter Bolaget behandlar med sådan rättslig grund.

Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och kontaktinformation”. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Bolaget inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs enligt ovan.

6. Vilken säkerhet används för att skydda dina personuppgifter?

Bolaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Bolagets medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa Bolagets regler, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behand-lingen av personuppgifter.

7. Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

8. Personuppgiftsansvar och kontaktinformation

Bolaget är ansvarigt för dina personuppgifter. Vid frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: info@balingevent.se

Öppna/skriv ut personuppgiftspolicy som Pdf:

Personuppgiftspolicy